Obchodné Podmienky

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu cvibo.sk medzi Michalom Ďurdinom (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

Všeobecné obchodné podmienky
1 .Všeobecné ustanovenia
⦁ Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
⦁ Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Michal Ďurdina, Švábovce č.domu 18, 05912 IBAN: SK2202000000004459729557, IČO: 47059524, DIČ: 1077614483, zapísaný v registri ObU-PD-OZP-2013/02290-2, č. živnostenského registra 340-3419, mobil 00421 903 241 907 mail: info@cvibo.sk, lucia@cvibo.sk (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
⦁ Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka na internetovom obchode ⦁ www.cvibo.sk
⦁ Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral, vytvoril tovar na mieru, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
⦁ Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
⦁ Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
⦁ Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
⦁ Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
  ⦁ Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
  ⦁ e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
  ⦁ kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho ( prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho)
  ⦁ telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.
  ⦁ Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako „Potvrdenie objednávky“, o akceptovaní objednávky formou e-mailu. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky .
  ⦁ Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
  ⦁ dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu
  ⦁ telefónne číslo alebo email
  ⦁ názov a cenu tovaru, počet kusov, cenu prepravy,
  ⦁ adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
  ⦁ podmienky a spôsob prepravy.
  ⦁ Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 48 hodín bude kontaktovaný.
 2. Práva a povinnosti predávajúceho
  ⦁ Predávajúci je povinný :
  ⦁ dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite , termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
  ⦁ zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  ⦁ odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, faktúru (daňový doklad), ktorá je zároveň dodací list alebo blok z registračnej pokladnice . Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
  ⦁ Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 3. Práva a povinnosti kupujúceho
  ⦁ Kupujúci je povinný:
  ⦁ prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  ⦁ zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  ⦁ potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  ⦁ nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
  ⦁ Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.
 4. Dodacie podmienky
  ⦁ Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  ⦁ Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od prijatia platby na bankový účet.
  ⦁ Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu alebo celú čiastku za zaplatený tovar.
  ⦁ V prípade neobdržania úhrady do 7 dní od vytvorenia objednávky, si predávajúci vyhradzuje právo na stornovanie takejto objednávky.
  ⦁ Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
  ⦁ Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
  ⦁ Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
  PREPRAVA A DODANIE TOVARU
  Spôsob prepravy: Prepravné náklady nie sú uvedené v cene tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v potvrdení objednávky.
  Osobný odber
  Slovenská pošta
  Kuriér
 5. Kúpna cena
  ⦁ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky alebo v hotovosti pri platbe na dobierku.
  ⦁ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
  ⦁ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  ⦁ Predávajúci nie je platcom DPH.
  ⦁ K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Platba je možná iba v EUR .
  ⦁ Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
  7.Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
  ⦁ Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  ⦁ Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
  ⦁ Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom . Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
 6. Osobné údaje a ich ochrana
  ⦁ Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho . Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu , potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím. Účelom spracovania osobních údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky.
  ⦁ Ak je kupujúci fyzickou osobou, je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  ⦁ Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  ⦁ Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu.
  ⦁ Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.
  ⦁ Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérskej službe).
  ⦁ Osobné údaje kupujúceho sa nikde nezverejňujú. Predávajúci nespracováva osobné údaje ani na marketingové účely (napríklad odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.)
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
  ⦁ Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
  ⦁ Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu , kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
  ⦁ Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust.§ 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
  ⦁ Toto nariadenie sa nevzťahuje na objednaný tovar na zákazku, nakoľko sa jedná o jedinečné, originálne vyhotovenie objednávky, ktorú si navrhol zákazník individuálne na základe jeho potrieb a požiadaviek z dostupných vzorkovníkov látok. Podľa predpisu č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávka vyhotovená na zákazku podľa predstáv kupujúceho je považovaná za výrobok zhotovený na mieru, a preto nie je možné bezdôvodné vrátenie.
  ⦁ Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
  ⦁ Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  ⦁ kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným formulárom : stiahnuť v pdf
  ⦁ kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho , pričom hradí prepravné náklady.
  ⦁ vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou).
  ⦁ Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
  ⦁ Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.§ 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.
  ⦁ Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť , …).
  1O. Reklamačné podmienky
  ⦁ Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim… Reklamačné oddelenie: Lucia Ďurdinová, e-mail: lucia@cvibo.sk, tel.č. +421 910 957 342
  ⦁ Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t j. dňom uvedeným v záručnom liste (doklad o kúpe). Zákonná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava tovaru) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie , záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
  ⦁ Kupujúcemu sa odporúča , aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky.
  ⦁ Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
  S Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  ⦁ V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve.
  ⦁ Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby .
  ⦁ Vybavenie reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 8. Záverečné ustanovenia
  ⦁ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  ⦁ Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
  ⦁ Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  ⦁ Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje , že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
  Ochrana osobných údajov
  Podmienky ochrany osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.
  Stali ste sa mojím zákazníkom, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja Michal Ďurdina, zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Nižšie sa prosím zoznámte so zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR – Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU.
  Základné ustanovenie
  ⦁ Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § S písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon „) je fyzická osoba
  Michal Ďurdina, Švábovce 18, 05912 IČO: 47059524, DIČ: 1077614483 (ďalej len: ,,prevádzkovateľ“‚).
  ⦁ Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: Švábovce 18, 05912 okres Poprad, tel.č. 0903 241 907 , e-mail : info@cvibo.sk
  ⦁ Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať , najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologicke,j genetickej , psychickej, ekonomickej , kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  ⦁ Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/ la, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  ⦁ Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm . b) Zákona.
  ⦁ Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) , poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielať oznamy o priebehu vybavenia a stavu Vašej objednávky
  ⦁ Prevádzkovateľ nevykonáva priamy marketing pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov
  ⦁ Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  ⦁ Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
  Príjemcovia osobných údajov:
  ⦁ Podieľajúci sa na preprave a dodávaní tovaru / služieb/ realizácii platieb na základe zmluvy.