Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Podmienky ochrany osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.
Stali ste sa mojím zákazníkom, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja Michal Ďurdina, zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Nižšie sa prosím zoznámte so zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR – Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU.
Základné ustanovenie
⦁ Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § S písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon „) je fyzická osoba
Michal Ďurdina, Švábovce 18, 05912 IČO: 47059524, DIČ: 1077614483 (ďalej len: ,,prevádzkovateľ“‚).
⦁ Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Švábovce 18, 05912 okres Poprad, tel.č. 0910 957 342 (Lucia Ďurdinová, manželka), e-mail : info@cvibo.sk
⦁ Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať , najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologicke,j genetickej , psychickej, ekonomickej , kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
⦁ Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/ la, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
⦁ Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm . b) Zákona.
⦁ Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) , poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielať oznamy o priebehu vybavenia a stavu Vašej objednávky
⦁ Prevádzkovateľ nevykonáva priamy marketing pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov
⦁ Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
⦁ Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
Príjemcovia osobných údajov:
⦁ Podieľajúci sa na preprave a dodávaní tovaru / služieb/ realizácii platieb na základe zmluvy.